Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin serwisu http://dlastudenta.eu/ obowiązuje do odwołania.

Regulamin określa ogólne zasady, które stanowią podstawy prawne korzystania z usług Serwisu.

§ 1. Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia przygotowywania i sprzedaży licencji do utworów chronionych prawem autorskim, oraz zakupu i pobierania materiałów na rzecz Zleceniodawców (Klientów) przez Serwis internetowy http://dlastudenta.eu/ zwany dalej Zleceniobiorcą.

2. Złożenie zlecenia, lub rejestracja na stronie http://dlastudenta.eu/ jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownikami portalu, lub zamawiającymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Cena - Cena nabycia przez Zleceniodawcę prawa do wykorzystania utworu literackiego, w przypadku utworu wystawianego na stronie http://dlastudenta.eu/ widoczna w ofercie sprzedaży, w przypadku zlecenia opracowania autorskiego ustalana indywidualnie przez strony

2. Umowa - umowa związana z nabyciem za wynagrodzeniem przez użytkownika na czas nieograniczony prawa do wykorzystania własności intelektualnej sprzedającego, zgodnie ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w dowolnych polach eksploatacji z wyłączeniem prawa do dalszej odsprzedaży, poza serwisem http://dlastudenta.eu/ i prawem powielania utworu

3. Opracowanie - Dzieło posiadające wartość intelektualną, ustalone w postaci elektronicznej pozwalającej na zamieszczenie go w Serwisie oraz odbiór przez Użytkowników, do którego Twórca zadeklarował posiadanie praw autorskich pozwalających swobodnie mu nim dysponować spełniając wymagania prawne.

4. Zleceniodawca, Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła ze Zleceniobiorcą umowę poprzez złożenie zamówienia oraz korzysta z usług Zleceniobiorcy.

5. Zleceniobiorca - Serwis internetowy http://dlastudenta.eu/ oferujący usługi pośrednictwa w zakresie odpłatnego i nieodpłatnego udzielania na rzecz Zleceniodawcy, lub Kupującego posiadanych przez Zbywającego praw autorskich, lub też praw autorskich będących własnością Zleceniobiorcy.

6. Zbywający, Twórca - osoba udzielająca nieograniczonego prawa do wykorzystania posiadanych przez siebie praw autorskich do dzieła literackiego, udzielająca prawa do wykorzystania praca do korzystania z utworu w dowolnych polach eksploatacji z wyłączeniem prawa do dalszej odsprzedaży i powielania utworu.

7. Materiały nieodpłatne - materiały umieszczone przez ich twórców z przeznaczeniem do darmowego korzystania na zasadach licencji GNU

§ 3. Zasady ogólne

1. Serwis http://dlastudenta.eu przyjmując zlecenie opracowania utworu autorskiego oświadcza, iż posiada wiedzę i umiejętności niezbędne dla przygotowania utworu

2. Opracowania i inne teksty przygotowywane są jednorazowo przez specjalistów z danej dziedziny i nie podlegają dalszej odsprzedaży poza portalem http://dlastudenta.eu w terminie minimum 12 miesięcy od przekazania autorowi kompletnego zlecenia, autor ma prawo wcześniej, jednak nie prędzej, niż 6 miesięcy po dostarczeniu utworu, samodzielnie wystawić go na sprzedaż.

3. Opracowania realizowane są przez Serwis ściśle według wytycznych oraz wskazówek Klienta.

4. Opracowanie można wykorzystać nie naruszając przepisów Art. 272 KK.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zamówionych opracowań w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego.

6. Opracowania naukowe wykonywane przez Serwis http://dlastudenta.eu, stanowią wyłącznie wzór i pomoc przy samodzielnym pisaniu pracy i nie należy traktować ich jako gotowych prac.

7. Wszelkie otrzymane od nas materiały autorskie mają charakter jedynie informacyjny.

8. Klient zamawiając przygotowanie autorskiego utworu przyjmuje do wiadomości i oświadcza, iż traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38/1 i art. 38/3 ustawy o prawach konsumenta.

§ 4. Reklamacje i poprawki w tekście

1. Poprawki w redagowanych przez nas tekstach w czasie trwania realizacji zamówienia wnosimy na bieżąco oraz bezpłatnie.

2. Ponadto Zleceniodawca ma 60 dni od daty otrzymania całości opracowania na zgłoszenie tekstu opracowania do poprawek.

3. Za dokonanie istotnych zmian w tekście, w szczególności za dopisanie nowego tekstu, zwiększającego wcześniej ustaloną objętość opracowania oraz za zmiany planu i treści rozdziałów pobierane są dodatkowe opłaty.

§ 5. Publikacja i zakup opracowań

1.     Publikacja, pobieranie i zakup opracowań wymagają dokonania rejestracji na stronie, poprzez wypełnienie odpowiednich pól zgodnie z formularzem rejestracji.

2.     Rejestracja i korzystanie z portalu jest bezpłatna.

3.     Zakupione materiały udostępniane są dla kupującego po dokonaniu płatności za zamówione materiały za pośrednictwem udostępnionych przez operatora metod płatności

4.     Podane na stronie ceny produktów są cenami ostatecznymi, zawierającymi należne podatki

5     Kupujący dokonując zakupu oświadcza, iż rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy i wyraża zgodę na bezzwłoczne udostępnienie mu zamówionego materiału zgodnie z Art. 38/13 ustawy o prawach konsumenta.

§ 6. Zasady publikacji opracowań

1. Każdy Twórca przy przesyłaniu każdego Opracowania do Serwisie deklaruje, iż jest uprawniony do rozporządzania nim dowolnie, tzn. jest autorem, posiada zgodę autora lub właściwej organizacji reprezentującej autora na dystrybucję oraz osiąganie z tego tytułu korzyści majątkowych, jest jedynym i wyłącznym właścicielem praw autorskich, osobistych i majątkowych do przekazywanego Serwisowi Opracowania. Twórca przesyłający Opracowania stanowiące publikacje w formie elektronicznej oświadcza, iż jest wyłącznym autorem publikacji oraz że publikacja nie jest objęta licencją GNU Free Documentation License (z wyłączeniem materiałów w dziale Darmowe i Notatki, gdzie twórca oświadcza, iż jest właścicielem praw autorskich do utworu). Twórca oświadcza, że poprzez publikację i dystrybucję Opracowania przez Serwis, nie zostaną naruszone żadne prawa osób trzecich. W szczególności Twórca ma obowiązek sprawdzić czy regulamin studiów, lub inne postanowienia uczelniane nie zabraniają sprzedaży i publikacji przekazywanego Opracowania. W przypadku, gdy Opracowanie zostało napisane przy współpracy z innymi osobami lub organizacjami (przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, instytucjami itp.) jak i wówczas gdy informacje dotyczące danej organizacji zostały zawarte w Opracowaniu, Twórca oświadcza że uzyskał pisemną zgodę na komercyjne rozpowszechnianie całości Opracowania. Każdy Twórca odpowiada za zgodność swojego oświadczenia z prawdą. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodność oświadczenia Twórcy z prawdą.

2. Twórca oświadcza, że przekazywane:

  •        Opracowanie spełnia wymogi pracy naukowej, w szczególności pracy magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej, dyplomowej, semestralnej bądź zaliczeniowej i zostało pozytywnie ocenione.
  •        Opracowanie jest zgodnie z planem Opracowania przedstawionym Serwisowi. W Opracowaniu nie brakuje żadnej strony. Opracowanie jest kompletne i czytelne.
  •        Opracowanie zawiera kompletną bibliografię oraz przypisy które zostały wykorzystane przy tworzeniu Opracowania.
  •        Opracowanie zawiera wszelkie aneksy wymienione w spisie treści Opracowania lub Opracowaniu.
  •        Opracowanie nie zawiera żadnych elementów skopiowanych z Internetu z wyłączeniem elementów opatrzonych przypisami.
  •        Opracowanie nie było wcześniej publikowane w Internecie w części ani całości.
  •        Opracowanie nie zostało wygenerowane przy użyciu oprogramowania typu OCR, lecz napisane przy użyciu edytora tekstu i zapisane w formacie doc, docx lub pdf.

3. W przypadku zamieszczenia treści niespełniających wymagań wymienionych w punkcie 1, wyłącznie Twórca jest odpowiedzialny za zaspokojenie uzasadnionych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.

4. Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Opracowań.

5. Za treści umieszczone w Opracowaniach odpowiada Twórca.

6. Twórca wyraża zgodę na każdorazowe wniesienie odpłatności przez Kupującego na rzecz operatora serwisu http://dlastudenta.eu za pośrednictwem udostępnionych metod płatności. Operator przekaże Twórcy należność za sprzedane Opracowanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia podpisanego rachunku wraz z oświadczeniem o zbyciu praw autorskich na rzecz kupującego, wraz z numerem rachunku bankowego Twórcy, pomniejszonej o prowizję serwisu w wysokości 25% honorarium. Brak przesłania danych rozliczeniowych i rachunku w terminie 180 dni od dnia sprzedaży będzie skutkowało przejściem praw do honorarium na rzecz operatora.

7. Twórca ma prawo do wynagrodzenia za każde sprzedane Opracowanie, lub jego kopię.

8. Twórca chcący sprzedać Opracowanie za pośrednictwem serwera przesyła informację związaną z chęcią sprzedaży, zawierającej w opisie oferty, co najmniej

  •        Tytuł pracy;
  •        Plan pracy;
  •        Liczbę stron, przypisów i pozycji bibliograficznych;

Po akceptacji materiału należy go przesłać zgodnie z informacjami przesłanymi drogą e-mailową.

Materiały można przesyłać na adres materialy@dlastudenta.eu

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie opracowanych przez nas tekstów, lub tekstów zakupionych w portalu od innych autorów w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie stosowne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83.

3. Serwis w każdej chwili zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Wszystkie zmiany dokonywane w postanowieniach Regulaminu Serwis obowiązuje się niezwłocznie publikować na stronie internetowej.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.